ÖZEL ANKARA LİFE POLİKLİNİĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA (BİLGİLENDİRME) METNİ

Bu metin, Anayasamızda, kişisel verilerin korunmasının temel insan haklarından biri olarak kabul edilmesinin bir gereği olarak 07/04/2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta “ ilgili kişi “ olarak tanımlanan siz hastalarımızın(veri sahiplerinin) kişisel verilerinin (özel nitelikli kişisel veriler de dahil) , yine aynı Kanun ve mevzuatta “ veri sorumlusu”  sıfatına haiz şirketimiz / sağlık kuruluşumuz ( Ankara Life Polikliniği Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. / Özel Ankara Life Polikliniği ) tarafından alınması, kaydedilmesi, saklanması, işlenmesi, güncellenmesi, aktarılması, imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi süreçleri ve bu süreçlerle ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri konusunda aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu
Şirketimiz/sağlık kuruluşumuz, siz hastalarının/danışanlarının kişisel verilerinin işlenmesi süreçlerinde, 6698 sayılı Kanun’un 3.  maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin, işleme ve saklama amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.

Şirketimizin /sağlık kuruluşumuzun, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3. maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebileceğini belirtmek isteriz.

İşlenen Kişisel Veriler
6698 sayılı Kanun’da kişiyi belirli veya belirlenebilir hale getiren her türlü bilgi olarak tanımlanan kişisel veriler, kişinin adı soyadı, TCKN, iletişim bilgileri, doğum tarihi, cinsiyeti gibi verilerdir.

Şüphesiz ki, anılan Kanun’la korunması amaçlanan kişisel veriler bunlara sınırlı değildir. Öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılığa ve kişinin mağduriyetine sebep olabilecek özel nitelikteki kişisel veriler de Kanun’un koruması altında bulunmaktadır. Bu tür verilere, kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi veya dini düşünce ve inançları, adli bilgileri, biyometrik ve genetik verileri ile sağlık verileri de dahildir.

Öte yandan, yukarıda sayılan kişisel bilgilerinizin yanı sıra Şirketimize/ sağlık kuruluşumuza ait işyeri, poliklinik, klinik ve araçlarda ses ve görüntü almak sureti ile elde edilen görsel işitsel verileriniz (fotoğraf, video kaydı, ses kaydı) de, Kanun’un 5 ve 6.  maddelerinde belirlenen sınırlar çerçevesinde kişisel verileriniz olarak tarafımızdan işlenmektedir.

Bunların yanı sıra,  Şirketimizin/ sağlık kuruluşumuzun hastası/ danışanı olarak, tarafınızdan, telefon görüşmesi, elektronik yazışma, sözlü görüşme gibi çeşitli yöntemler ile tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz yanı sıra tarafımıza elektronik ortamda ya da fiziki olarak doldurarak sunduğunuz, formlar, internet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları, tarafımız ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler/formlar ile tarafımıza göndermiş olduğunuz postalar, faks ve mektuplar, çalışanlarımız, müşteri hizmetleri kanallarımız, sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı, üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlarda belirttiğiniz kişisel verileriniz de Şirketimizce/sağlık kuruluşumuzca toplanmaktadır.

Şirketimizce/ sağlık kuruluşumuzca tarafınızdan talep edilecek kişisel verilerinizin mümkün olabilecek en asgari düzeyde olmasına gayret edileceğini, bu verilerin açık meşru amaçlar için hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun biçimde işleneceğini, verilerinizin yetkisiz kişilerin eline geçmesini önleyecek her türlü tedbirin tereddütsüz alınacağını, korunmasına azami ölçüde dikkat edileceğini, bu amaçla söz konusu verilerin periyodik olarak kontrol edileceğini, söz konusu verilerinizin işlendikleri amaca uygun bir süre için muhafaza edileceğini ve bu sürenin sonunda imha edileceğini bildiririz.

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirketimizce/ sağlık kuruluşumuzca, genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanacak ve izinsiz ya da yasal bir zorunluluk olmadığı sürece üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmayacaktır. Bu bağlamda, yukarıda tanımladığımız özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliğine ve gizliliğine ayrıca özen gösterilecektir.

Kişisel Verilen Toplanmasının Amaç ve Yöntemleri
Hastalarımızın/danışanlarımızın kişisel verileri, Şirketimiz/sağlık kuruluşumuz tarafından, çeşitli hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, hastalarımızın / danışanlarımızın Şirketimiz ile gerçekleştirdiği hukuki, ticari, tıbbi, idari ve tedavisel anlamda iş ve işlemlerin güvenliğinin temini, hırsızlık, dolandırıcılık gibi hukuka aykırı fiillerin önlenmesi gibi amaçlarla; tarafımıza sunulan bilgi ve belgeler üzerinden ve Şirketimiz / sağlık kuruluşumuz faaliyet alanlarında, işyerlerinde ve araçlarında bulunan Kapalı Devre Kamera Sistemi vasıtasıyla otomatik yollarla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları
Şirketimiz / sağlık kuruluşumuz tarafından toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizin/sağlık kuruluşumuzun Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun başta olmak üzere, ilgili tüm ulusal/uluslar arası mevzuat ve ulusal/uluslar arası yetkili otoritelerce (BTK, BDDK,TCMB,MASAK,TBB, vs.) bunlara dayanarak yayımlanmış olan ikincil düzenlemelerden ve ayrıca taraf olduğu tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için, Şirketimizin/sağlık kuruluşumuzun iş ilişkisi içerisinde bulunulan kişilerinin hukuki, ticari, tıbbi, idari ve tedavisel anlamda iş ve işlemlerinin güvenliğinin temini, hırsızlık, dolandırıcılık gibi hukuka aykırı fiilerin önlenmesi gibi amaçlarla ve kanunun 4. maddesindeki ilkelere uygun olarak, aynı kanunun 5 ve 6. maddelerinde yer alan işlenme şartları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları
Şirketimiz/sağlık kuruluşumuz tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat yada taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip özel ve kamu kurum kuruluşları ile (T.C. Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Sağlık kuruluşları, Laboratuvar ve Merkezler, Kolluk Kuvvetleri, Mahkemeler, Bakanlıklar, Cumhuriyet Başsavcılıkları, BDDK, MASAK, SGK, adli ve idari makamlar, diğer resmi kurumlar ve kuruluşlar ve kişiler) 6698 sayılı Kanun’un  8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Özel nitelikli kişisel verilerinizin ise, Yasa’ dan kaynaklı istisnalar hariç olmak üzere, tarafınızın açık rızası olmaksızın 3. kişiler ile paylaşılması mümkün olmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi
Şirketimiz/sağlık kuruluşumuz tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, yasal düzenlemelerden doğan zorunluluklar hariç olmak üzere, işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar işlenecektir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz kanunu 7. maddesi uyarınca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Yasal Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi hükümleri kapsamında, veri sorumlusu olan Şirketimize/sağlık kuruluşumuza başvurarak;

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmayacağını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktardığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgilendirmesini isteme,

-Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlülüklerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hali) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktardığı üçüncü kişilere bildirmesini isteme,

-İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Kanun’un 28.maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.kvkk.gov.tr adresinde yer alan ’Başvuru Formu’ nu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve herhalde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istinaden ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Koruma Kanunu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlanacaktır.

Saygılarımızla,

Ankara Life Polikliniği Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. / ÖZEL ANKARALİFE POLİKLİNİĞİ

Veri Sorumlusu: Ankara Life Polikliniği Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. / ÖZEL ANKARA LİFE POLİKLİNİĞİ

Veri Sorumlu Yetkilisi   :  Dr.  Fatma YILDIZ

Telefon                            :   0312 444 4343

Adres                               :   Cumhuriyet Mahallesi Tuna Caddesi No: 5/4  Çankaya/ANKARA                                       

E-posta                            :   [email protected]

İnternet Adresi               :    www.ankaralazer.com/

ÖZEL ANKARA LİFE POLİKLİNİĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MUVAFAKATNAME

İş bu muvafakatname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanun kapsamındaki haklarla ilgili olarak, Aydınlatma (Bilgilendirme) metninin, Şirketimiz / sağlık kuruluşumuz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme, form ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Ankara Life Polikliniği Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. / Özel Ankara Life Polikliniği Sağlık kuruluşuna iletmiş olduğum (ad-soy ad, adres, telefon, elektronik posta, TCKN bilgileri vb.) ve/veya Şirketin / sağlık kuruluşunun usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri (tarafımıza verdiğiniz iletişim bilgilerinin kaydı ile ticari ileti, ürün ve hizmet pazarlaması, indirim, kampanya bilgilendirmesi ve randevu hatırlatması dolayısıyla SMS, Whatsapp veya e-postayla iletişim ve bilgilendirme de dahil olmak üzere), biyometrik veri ve özel nitelikli kişisel veri de dahil olmak üzere tüm verinin, aydınlatma (bilgilendirme) metni kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değerlendirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda ön görülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni yada hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin / sağlık kuruluşumuzun birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan üçüncü kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilik halinde yurt dışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine açık rızam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Hem planlanan hem de sonradan yapılması kararlaştırılan ya da zarureti doğacak olan tüm işlemlerin öncesinde, tedavi / uygulama esnasında ve sonrasında, yapılan tedavi / uygulamaya ilişkin olarak, fotoğraf ve/veya video ile yapılacak röportaj kayıtları başta olmak üzere tüm çekim kayıtlarının alınmasına, saklanmasına ve sosyal medya hesaplarında kullanılmasına (“işlenmesine”) açık rızam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Aydınlatma (Bilgilendirme) Metni ile iş bu muvafakatname metnini, yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. maddesinin ( c ) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan beyanımın özgür iradeye dayalı, hiçbir etki altında kalmaksızın, her türlü tıbbi ve kişisel verileri koruma kanunu ile diğer yasal mevzuatta belirtilen yasal haklarım hatırlatılarak yapılan açık, yeterli, ilgili, duyurucu, talebim üzerine yapılan bilgilendirme kapsamında bilgim ve isteğim dahilinde geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

...../…../20…

Adı Soyadı- İmzası